Ceník služby nastavený dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

1. Stravné

Normální strava               145 Kč/den

Snídaně       40 Kč

Oběd           60 Kč

Večeře         45 Kč

 

Stravné se vyúčtovává za každý uplynulý měsíc. Pokud uživatel nebude čerpat oběd nebo odjede na více dní (víkendy), je třeba tuto skutečnost předem nahlásit.

Stravné za snídaně a večeře se nevrací (potraviny nakoupené ze stravného zůstávají v domácnosti – šťáva, cukr, káva, čaj, olej, sůl, koření, kečup, zajišťovaný pitný režim, drobné zásoby potravin a ovoce).

Částku na stravu platí uživatel 1x měsíčně dle vyúčtování vedoucí domu – hotově nebo složenkou.

 

2. Ubytování

Pokoje v komunitním domě jsou dvou a jednolůžkové, nebo samostatné garsoniéry.
Platba za režii ubytování činí:
130 Kč/den dvoulůžkový pokoj
160 Kč/den jednolůžkový pokoj
200 Kč/den samostatná garsoniéra obsazena jedním uživatelem
160 Kč/den samostatná garsoniéra obsazena dvěma uživateli 

Příspěvek za ubytování je nutno hradit i po dobu, kdy uživatel z vlastní vůle v chráněném bydlení nepobývá (víkendy, krátkodobé pobyty u příbuzných).

V případě předem domluvené delší nepřítomnosti (déle než měsíc) a po souhlasu uživatele, není částka za ubytování účtována, neboť lůžko může být využíváno pro odlehčovací služby.

 

3. Úhrada za péči

Příspěvek na péči je dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – § 73, odst. 4, písm. a) určen k úhradě poskytovaných úkonů péče:

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při prosazování práv a zájmů

- hospodaření s penězi

- péče o zdraví

- náplň volného času

 

Úhrada za sjednané úkony péče: 100 Kč / 1 hodina

 

V případě, že uživatel je příjemcem příspěvku na péči, zavazuje se poskytovatel neúčtovat za poskytované úkony péče měsíčně více než částku, které odpovídá výši příspěvku na péči.

V případě, že uživatel není příjemcem příspěvku na péči, hradí za sjednané úkony péče hodinovou sazbu dle platného Ceníku Chráněného bydlení.

V případě, že příspěvek na péči bude vyřízen později, tedy po sepsání smlouvy s Villou Vallilou, bude vyúčtování provedeno zpětně od data přiznání příspěvku.

 

4. Kapesné

Výše kapesného je garantována zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a to tak, že po zaplacení poplatků za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho celkového příjmu (do příjmů se započítává důchod, mzda aj; nezapočítává se však příspěvek na péči). Kapesné je určeno pro osobní potřebu uživatele, uživatelé si je většinou ukládají u vedoucí domu a učí se s ním hospodařit za pomoci klíčového asistenta.

Ostatní prostředky zůstávají na osobním účtu uživatele.

Při každé změně příjmů, např. novém důchodovém výměru apod., je nutno předat i kopii příslušných dokladů pro účetní evidenci. Jako doklad o mzdě je třeba každý měsíc předložit výplatní pásku vedoucí domu.

 

5. Způsob placení

a)   složenkou na adresu: Komunitní dům Villa Vallila, Červený Újezd u Votic 32, 257 88

b)   hotově u vedoucí domu (kancelář v komunitním domě Villa Vallila)

c)   převodem na bankovní účet organizace 27-3563450287/0100
variabilní symbol pro platbu tvoří rodné číslo klienta bez lomítka

 

Hlavní aktivity služby