Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služby chráněného bydlení (CHB)

Při vytváření cílů v individuálním plánování je dbáno na přání a tužbyuživatelů. Klíčový asistent pomáhá při pravidelných setkáních klientovi vytyčit cíle realistické a konkrétní včetně postupů, jak jich bude dosaženo. Uživatelé jsou podporováni v samostatnosti a sebeřízení s přiměřenou mírou rizika včetně rozvíjení osobních zájmů a aktivního trávení volného času.

Pro všechny uživatele je závazný Řád komunitního domu, se kterým je každý předem seznámen.

Uživatelé jsou zapojováni do podstatných rozhodnutí (přijímání nového asistenta, nového obyvatele, úpravy v domě), jsou vedeni k tomu, aby uměli vyjádřit svůj názor, na který jsou asistenti povinni brát zřetel.

Stížnosti